דוח אחריות תאגידית
+ -

אחריות תאגידית בבנק יהב 


בנק יהב, יחד עם קבוצת בנק מזרחי-טפחות, שמח לפרסם את דוח האחריות התאגידית של הקבוצה.

בדוח מוצגות כלל פעילויות הקבוצה מול מחזיקי העניין: לקוחות, עובדים, ספקים, קהילה וסביבה.

צירי התוכן העיקריים בדוח: קידום טובת הלקוחות, המעורבות החברתית קהילתית של הבנק, יצירת סביבת עבודה ראויה ואחראית לעובדי הקבוצה, שמירה על הסביבה, דאגה לקיומו של ממשל תאגידי נאות, אתיקה, ניהול סיכונים ועוד.

דוח זה, בא להעיד ביתר שאת על מחויבות הקבוצה לדיווח בשקיפות למחזיקי העניין, על ההרחבה וההטמעה שנעשו בשנה האחרונה ועל השלבים הבאים שבדרך

לצפייה בדוח אחריות תאגידית לשנת 2020

לצפייה בדוח אחריות תאגידית לשנת 2019


לצפייה בתקציר הדוח לשנת 2019

לצפייה בדוחות קודמים