הודעה ללקוחותינו עובדי וגמלאי המדינה
+ -

הננו להודיעכם כי החל מ- 18/1/2015 יחולו שינויים בשיעורי הריבית על משיכות יתר מאושרות בחשבונות עו"ש 
מדרגת הריבית הראשונה ב"ריבית יהב" תורחב עד לסכום משיכת יתר של 10,000 ₪  במקום 7,000 ₪ כנהוג היום
מדרגת הריבית השניה תקטן  בהתאם והריבית בגינה תעודכן כמפורט להלן:

סכום בש"ח
ריבית תעריפית
ריבית מתואמת
הרחבת מדרגת ריבית ראשונה 
7,001-10,000
2.41%
2.43%
מדרגת ריבית שניה*
מ-10,001 ₪ ועד תקרת המדרגה השניה**
5.25%
5.35%


הערות כלליות:
*הריבית במונחי מרווח מפריים. נכון למועד פרסום ההודעה ריבית החובה הבסיסית (פריים ) 1.75%. הריבית משקפת תוספת סיכון של 3.5%.
**תקרת המדרגה השניה תשאר ללא שינוי 

הודעה זו מתפרסמת במקום משלוח הודעות ללקוחות