היבטים משפטיים
+ -

אתר האינטרנט של בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ – היבטים משפטיים:

התכנים המובאים באתר זה מובאים בתמציתיות לצורך הסבר ומידע בלבד, ואין בהם משום התחייבות מצד הבנק ו/או ייעוץ, חוות דעת או המלצה ביחס לפעולות האמורות, לרבות כדאיותן.

מתן השירותים הבנקאיים ותנאיהם הינם בהתאם להסכמים המחייבים שבין הבנק ללקוח, כפי שאלה מתעדכנים מעת לעת, וכן בכפוף לנוהלי הבנק ולהסדרים עם מעסיקים. בכל מקרה של סתירה, יקבע האמור ב:
  1. הוראות הדין והרשויות המוסמכות;
  2. נהלי בנק יהב;
  3. תוכן ההסכמים שבין הבנק ללקוח;
  4. תנאי התקשרות הבנק עם מעסיקו של הלקוח.
בכל מקרה כפוף כל המידע הכלול באתר להחלטות ונהלי הבנק, כפי שאלה ישתנו מעת לעת, וכאמור, בכל מקרה של סתירה יחייבו החלטות הבנק ונהליו.

אתר יהב מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים על ידי הבנק, והבנק אינו נושא באחריות כלשהי בגין הנאמר בהם. כניסה לאתרים אלה באמצעות הקישורים האמורים הינה על דעתו של המשתמש ובאחריותו המלאה.

הוראת תשלום שתתקבל בבנק עד שעתיים לפני סוף יום העסקים או שעה אחרת כפי שתקבע על ידי הבנק מעת לעת, יכול ותיחשב כאילו ניתנה ביום העסקים הבא, אלא אם נקבע מפורשות לגבי אותו אמצעי תשלום כי גם הוראת תשלום שתתקבל בשעתיים אלו תירשם באותו יום העסקים. ביצוע פעולות אוטומטיות (בערוצים הישירים כגון אתר האינטרנט, אפליקציית הבנק, מכשירי העדכן, מענה קולי) עד השעה 18:30 יחשבו לאותו יום עסקים.

למרות מאמצי הבנק, יתכן כי נפלו טעויות או שיבושי הגהה בטקסט שבאתר, הבנק אינו אחראי לנזק שעלול להיגרם בשל שיבושים אלה, ובכל מקרה יש לוודא את תנאי הפעילות עם נציגי הנק בסניפי הבנק ו/או במוקד הטלפוני של הבנק.