הסכם פשרה - פס"ד טואיטו
+ -


לקוחות יקרים,

1. בהתאם להסכם הפשרה בת"צ 44543-06-16 בעלי חשבונות פתוחים אשר נמנים על חברי הקבוצה, בהתאם להגדרה המופיעה בסעיף 2.12 להסכם הפשרה, קיבלו החזר ישירות לחשבונם.

חרף האמור, לקוחות הסבורים כי הינם נמנים על חברי הקבוצה אך לא קיבלו החזר, רשאים לפנות אל הבנק לצורך בדיקת זכאותם לקבלת החזר וזאת עד ליום 24.04.2020

אופן הפנייה יבוצע באמצעות שליחת טופס בצירוף העתק תעודת זהות והעתק אסמכתא למספר חשבון (צילום שיק/אישור ניהול חשבון) לפקס שמספרו 02-5010101 ו/או בדואר אלקטרוני שכתובתו pniyot-tzibur@yahav.co.il


2. בהתאם להסכם הפשרה בת"צ 44543-06-16 בעלי חשבונות סגורים אשר נמנים על חברי הקבוצה, בהתאם להגדרה המופיעה בסעיף 2.12 להסכם הפשרה, קיבלו החזר ישירות לחשבונם.

חרף האמור, לקוחות הסבורים כי הינם נמנים על חברי הקבוצה אך לא קיבלו החזר, רשאים לפנות אל הבנק לצורך בדיקת זכאותם לקבלת החזר וזאת עד ליום 24.04.2020

אופן הפנייה יבוצע באמצעות שליחת טופס בצירוף העתק תעודת זהות והעתק אסמכתא למספר חשבון (צילום שיק/אישור ניהול חשבון) לפקס שמספרו 02-5010101 ו/או בדואר אלקטרוני שכתובתו pniyot-tzibur@yahav.co.il


בברכה,
בנק יהב