חיסכון לכל ילד
+ -

חיסכון לכל ילד - מידע כללי

בהתאם להסכמה עם המוסד לביטוח לאומי, נדחה מועד תחילת העברת הכספים בתכנית "חיסכון לכל ילד" עבור חוסכים שבחרו בבנק יהב, ליום 1.7.2017. העברת הכספים נדחתה למועד זה מבלי שנפגעה הריבית, אשר הושלמה רטרואקטיבית, החל ממועד תחילת הצבירה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד יהב ישיר טל *2616 או לסניפי הבנק.

החל מינואר 2017, תכנית "חיסכון לכל ילד" יצאה לדרך.

 

מדי חודש, יפקיד המוסד לביטוח הלאומי עבור כל ילד (אשר משתלמת בעדו קצבת ילדים) סכום של 50 ₪.  סכום זה יופקד בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבור הילד וההפקדות תימשכנה עד הגיע הילד לגיל 18.  הכסף יופקד לתוכנית חיסכון בנקאית או לקופת גמל, שתיפתח על שם הילד.

 

הורי הילד רשאים להפקיד עבורו,  מדי חודש, סכום נוסף של 50 ש"ח שישולם מתוך קצבת הילדים-  ובכך להכפיל את החיסכון ! סכומי ההפקדות יעודכנו ב-1 לינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו יום, לעומת המדד שפורסם לפני יום 1 בינואר של השנה הקודמת.

 

על מנת לבחור היכן לחסוך את הכספים ובאיזה מסלול, יש להיכנס לאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי ולהזין שם את הפרטים, בהתאם להוראות.

 

משיכת הכספים מחשבון החיסכון תתאפשר עם הגיע הילד לגיל 18. לפני המשיכה, יזכה המוסד לביטוח לאומי את חשבון החיסכון  במענק משיכה של  500 ₪, אשר ישולם עבור ילדים שנולדו לפני יום 1.1.2017. לגבי ילדים שנולדו מיום 1.1.2017 ואילך, יעביר המוסד לביטוח לאומי מענקים מפוצלים, כמפורט להלן:

ü     עבור ילדות חוסכות, ישולם מענק ראשון בסך של 250 ₪ עם מלאת לילדה החוסכת שלוש שנים, ולאחר מכן ישולם מענק נוסף עם מלאת לילדה החוסכת 12 שנים.

ü     עבור ילדים חוסכים, ישולם מענק ראשון בסך 250 ₪ עם מלאת לילד החוסך שלוש שנים, ולאחר מכן ישולם מענק נוסף עם מלאת לילד החוסך 13 שנים.

 

ניתן לדחות את משיכת הכספים מחשבון החיסכון עד הגיע החוסך לגיל 21. במקרה כזה,  לא תהיינה הפקדות נוספות לחשבון, אך הכספים שהופקדו בו ימשיכו לצבור ריבית. חוסך שיבחר למשוך את הכספים רק בהגיעו לגיל 21, יהיה זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מענק משיכה נוסף של 500 ש"ח.

סכומי החיסכון והמענקים עשויים להשתנות בהתאם להחלטות המוסד לביטוח לאומי או שינוי חקיקה.

לצורך קבלת מידע נוסף, ניתן לפנות לאתר המוסד לביטוח לאומי, לחץ כאןלמידע נוסף באתר המוסד לביטוח לאומי לחץ כאן . 


למידע נוסף על התכנית ניתן להיכנס לאתר התכנית הייעודי במשרד האוצר בכתובת 
hly.gov.ilלכניסה לאתר התכנית הייעודי במשרד האוצר לחץ כאן

לשאלות ותשובות נפוצות 
לחץ כאןלשאלות ותשובות נפוצות לחץ כאן

לצפיה בהסכם חיסכון לכל ילד 
לחץ כאןלצפיה בהסכם חיסכון לכל ילד לחץ כאן

להורדת טופס בקשה למשיכת כספים מתוכנית חיסכון לכל ילד  לחץ כאן להורדת טופס בקשה למשיכת כספים מתוכנית חיסכון לכל ילד לחץ כאן

פירוט המסלולים:
מסלול חיסכון
ריבית שקלית קבועה לא צמודה
ריבית קבועה צמודה למדד
ריבית משתנה
גיל 0-18 עם אפשרות להחלפת מסלול כל 5 שנים
לתמצית פרטי החיסכוןלתמצית פרטי החיסכון לחץ כאן
גיל 0-18 ללא אפשרות להחלפת מסלול כל 5 שנים
לתמצית פרטי החיסכוןלתמצית פרטי החיסכון לחץ כאן