מדיניות הגנה על הפרטיות
+ -

מדיניות הגנה על הפרטיות

אנו בבנק יהב רואים חשיבות רבה בשמירה על פרטיותם של לקוחותינו ושל המשתמשים בשירותים הדיגיטליים שאנו מציעים. לצורך כך, אנו מפעילים אמצעי אבטחת מידע מגוונים, בהתאם להוראות הדין ובפרט בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.

לנוחות המשתמשים, אנו מתכבדים בזה לפרט את מדיניות הבנק בנושא הגנה על פרטיות המשתמשים בשירותים הדיגיטליים, כדלקמן.

בעצם המשך גלישתכם באתרי המרשתת (האינטרנט) של הבנק או ביישומוני (אפליקציות) הבנק הנכם מביעים הסכמתכם למדיניות המפורטת להלן. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתרי האינטרנט והאפליקציות של בנק יהב.

הגדרה

1.      לעניין מסמך זה, משמעות המונחים היא כמפורט להלן:

i.      "הבנק" – בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ. 

ii.    "מידע אישי" – כל מידע הנוגע לאדם, לרבות מידע אשר באמצעותו ניתן לזהות את האדם שאליו המידע מתייחס וכל מידע המקושר או שאפשר לקשרו לאדם ספציפי. 

iii. "שירותים דיגיטליים" - אתרי המרשתת (האינטרנט) של הבנק והיישומונים (אפליקציות) שהבנק מפעיל עבור המכשירים הסלולאריים וכן שירותי שליחת מסרונים מהבנק למכשירים הסלולאריים. 

iv.    "משתמש" - כל אדם שעושה שימוש בשירותים הדיגיטליים של הבנק.

סוג המידע שנאסף:

2.      בעת שימוש בשירותים הדיגיטליים שהבנק מעמיד לרשות המשתמשים, הבנק עשוי לאסוף מידע מסוגים שונים ביחס למשתמש, לרבות מידע אישי כהגדרתו לעיל, כפי שיפורט להלן:

i.    מידע שהמשתמש מזין לשירותים הדיגיטליים בעת הרשמה, הזדהות לשירות ובעת ביצוע פעולות, ובשימוש בשירותים השונים המוצעים למשתמש, לרבות הטענתם של קבצים על ידי הלקוח כגון צילומי המחאות ופניות לבנק; 

ii.   מידע בדבר אופן השימוש שהמשתמש עשה בשירותים הדיגיטליים, לרבות מנין הגיע אל אתר הבנק, משך הזמן ששהה בו, העמודים בהם צפה בתוך האתר, מידע על העדפות המשתמש, תדירות שימוש וכיו"ב. 

iii. מידע טכני ומאפייני המכשיר בו המשתמש עושה שימוש לשם שימוש בשירותים הדיגיטליים, ובכלל זה מידע לגבי דגם המכשיר, מערכת ההפעלה שלו סוג הדפדפן מידע לגבי זיהוי ברשת של המכשיר ממנו מבוצעת הגלישה ("כתובת IP"), מיקום גיאוגרפי ממנו בוצע השימוש וכד'.

שימוש ועיבוד המידע שנאסף:

3.      המידע שנאסף משמש בין היתר למטרות הבאות:

i.        מתן השירותים הדיגיטליים: תיעוד של מידע ונתונים בנקאיים ואישיים לצורך מתן שירותים יעיל ולצורך תפעולם השוטף והתקין של השירותים למשתמש, על כל התכנים הכלולים בהם. 

ii.      אבטחת מידע: ביצוע בקרות וניטור ותחקור אירועים לצורך הפחתת הסיכון לפגיעה בשלמות, אמינות, סודיות וזמינות השירותים המסופקים.  

iii.  שיפור השירות: תיעוד מידע בדבר אופן השימוש בשירותים הדיגיטליים לרבות עיבוד הנתונים נעשה לשם שיפור חווית הגלישה והשימוש בשירותים הדיגיטליים תוך למידה של ההעדפות והנושאים המעניינים את המשתמשים. כמו כן, איסוף המידע מבוצע למען פיתוח והעשרת השירותים והתכנים ובכלל זה יצירת שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם.  

iv.    שיווק: המידע עשוי לשמש גם לצורך מהלכי שיווק ופרסום, ובכלל זה על מנת להציע ללקוחות הבנק מידע והצעות אודות מוצרים ושירותים רלוונטיים של הבנק.

v.      תיקון תקלות: מידע מתועד ונאסף לשם תיקון תקלות ולטיפול בתלונות.

vi.    הוראות הדין: המידע נשמר ומתועד על-מנת למלא אחר דרישות כל הוראה רגולטורית בה מחויב הבנק.

מסירת מידע וצדדים שלישיים:

4.      המידע שנאסף על ידי הבנק ישמש את עובדי הבנק השונים לצורך ביצוע תפקידם במסגרת עבודתם בבנק.

בנוסף על עובדי הבנק או מי מטעמו שהוסמך לנושא, המידע עשוי להימסר כמפורט להלן:

i.     לספקי הבנק, הכפופים לחובת סודיות כלפי הבנק, וזאת לצורך קבלת שירותים המאפשרים בין היתר את מתן השירותים ללקוחות.

ii.    לצדדים שלשיים בעקבות הסתייעות הבנק בתוכנות ובטכנולוגיות שונות, המתבססות בין היתר על שימוש בעוגיות ("Cookies").  

"עוגיות" ("Cookies") קרי, קבצי טקסט קטנים אשר נשמרים על המחשב או המכשיר המשמש לגלישה לצורך זיהוי המשתמש, ומתן מגוון שירותים בשירותים הטכנולוגיים. 

קיימת אפשרות בהגדרת הדפדפנים להגביל את השימוש ב"עוגיות" של צד שלישי ולהגביל את השימוש ב"עוגיות" באתר ואפליקציות הבנק, אך להגבלה כאמור השפעה על אפשרות קבלת השירותים הדיגיטליים של הבנק ומניעת האפשרות לקבלתם במלואם.

מדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אשר מעמידים כלים מסוג "עוגיות" מצויה באתרים הרשמיים של הצדדים הרלבנטיים, וניתן לעיין בהן.

iii.  הבנק רשאי להשתמש בכלים אותם מספקים גורמי צד שלישי  לצורך איסוף או ניתוח של מידע אנונימי, סטטיסטי ומצרפי על אופן השימוש (ללא העברת פרטי זיהוי של הלקוח כגון: Google Analytics). לפיכך, עשוי מידע מסוים להישמר גם במאגרי מידע של צדדים שלישיים כאמור, לרבות כאלה אשר נמצאים מחוץ לישראל.  

iv.    לרשויות מוסמכות ולצדדים שלישיים בהתאם לחובות הקבועות בדין ו/או צו של ערכאה משפטית.

 

5.     לצורך שימוש בכלל השירותים המוצעים באפליקציות של הבנק, תתבקשו לאפשר הרשאות גישה שונות לאפליקציות במכשירכם כגון, הרשאה למצלמה ו/או לגלריית תמונות לצורך הפקדת שיקים והעברת בקשות לכך, הרשאת גישה לספריות הקבצים לשמירת PDF, הרשאה מבוססת מיקום לאיתור סניפים וגישה למיקום גאוגרפי וכדומה.

6.      הבנק מעמיד לרשות המשתמשים כלים לשיתוף וקישור תכנים באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים.

השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד מהשירותים הדיגיטליים של הבנק וכפוף למדיניות הפרטיות של אותם שירותים.

מדיניות הפרטיות של הבנק אינה חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או על כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.

במקרים בהם ישנה הפניה באתרי האינטרנט של הבנק לאתרי אינטרנט אחרים, יש לזכור כי גלישה באתרים אלה תהיה כפופה למדיניות הפרטיות של מפעיליהם ולבנק אין שליטה לאופן השמירה והשימוש במידע אישי שנעשה באתרים אלו.

7.     לתשומת לבכם, ברשתות החברתיות ובאתרי אינטרנט ואפליקציות שאינם של הבנק אין לשתף ולהקליד מידע אישי וסודי כגון, מספר חשבון, מספר ת"ז, שמות משתמש וסיסמאות שניתנו עבור הגישה למערכות הבנק, מספר כרטיס אשראי וכל מידע אודות חשבון הבנק.

הוראות כלליות

8.      כל האמור במדיניות פרטיות זו אינו גורע מהאמור בפרק ה"היבטים המשפטיים" המופיע בשירותים הדיגיטליים.

9.      ככל שתימצא סתירה בין האמור במסמך מדיניות זה לבין תנאי הסכם כלשהו שנחתם בין הלקוח לבין הבנק, לרבות מסמך ניהול תנאי החשבון, יגבר האמור בהסכם שנחתם בין הצדדים על פני האמור במסמך זה.

10.  הבנק יהיה רשאי לעדכן את מדינות הפרטיות שלו, מפעם לפעם, ובמקרה כאמור הודעה מתאימה תפורסם באתר האינטרנט של הבנק.