מדיניות בחירת ספק שרותי משמורת (קסטודי) בניירות ערך
+ -

הודעה בדבר פעילות הבנק עם ספק שירותי משמורת


לקוח/ה יקר/ה,

הננו מתכבדים למסור בזה עדכון לגבי מדיניותנו הנוגעת לבחירת ספקי שירותי משמורת ("קסטודי") בניירות ערך.
החל מיום 8.9.2019 , בנק יהב לעובדי המדינה (להלן – "הבנק" או "בנק יהב") הוא חבר במסלקת הבורסה ובמסלקת המעו"ף. לפיכך, החל ממועד זה סליקת עסקאות ני"ע הנסחרים בבורסה עבור לקוחות הבנק נעשית על ידי בנק יהב באופן עצמאי. טרם מועד זה, נעזר בנק יהב בשירותיו של בנק מזרחי טפחות כמשמורן ("קסטודיאן").
המסחר בניירות ערך בבורסות זרות מתבצע, כפי שהיה בעבר, באמצעות בנק מזרחי טפחות, אשר מפעיל, לצורך כך, משמורני משנה שהינם תאגידים זרים הפועלים בבורסה הזרה הרלבנטית (נכון למועד מכתבנו זה במניות – The Bank of New York Mellon; באיגרות חוב – Euroclear Bank SA/NVובאופציות – J.P Morgan).
מדיניות הבחירה בבנק מזרחי-טפחות כמשמורן ראשי בעסקאות בניירות ערך בבורסות זרות מתבססת על אמות מידה שקבע הבנק וכוללות, בין היתר, את יכולתו של המשמורן – "קסטודיאן" - לספק רמת שירות נאותה, המבטיחה כי בנק יהב ימלא את הנחיות דו"ח הוועדה הבין-משרדית להסדרת שירותי קסטודי בשוק ההון הישראלי, שפורסמו ביום 29.12.2011 ואומצו על ידי המפקח על הבנקים (להלן – הוועדה הבין-משרדית); את רמת הדירוג שניתנה למשמורן על ידי גורם מוכר העוסק בדירוג של תאגידים ויש לו התמחות מוכרת בדירוג של שירותי משמורת; את עמדותיו של המשמורן ביחס להסדר האחריות המשפטית שיחול בינו לבין בנק יהב, בנוגע למתן שירותי המשמורת בני"ע; את האיתנות הפיננסית של המשמורן וכן נושאים נוספים הנוגעים ליישום הנחיות הוועדה כאמור לעיל. בנק מזרחי טפחות, שנבחר לשמש כמשמורן של הבנק בעסקאות בבורסות זרות, הוא תאגיד בנקאי בעל איתנות פיננסית, והוא הצהיר בפני הבנק כי הוא מקייםלפימיטבהבנתואתהמלצותהוועדההביןמשרדית- לרבות הנחיות המסדירות את אחריותו מול משמורני המשנה שלו. בנק יהב מקיים בקרות תקופתיות אחר חוסנו הפיננסי של ספק שירותי המשמורת והשירותים הניתנים על ידו, לרבות על רקע הנחיות הוועדה הבין-משרדית. 
מובהר כי הבנק עשוי לבחון קריטריונים שונים ו/או נוספים במקום האמורים לעיל או בנוסף להם, הכל בהתאם לצרכים, למאפיינים ולנסיבות המיוחדות שיידרשו בקשר לקסטודיאן, סוג הפעילות ו/או השירותים הנדרשים וכיו"ב.
 
בכבוד רב,
בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ