מדיניות בחירת ספק שרותי משמורת (קסטודי) בניירות ערך
+ -

הודעה בדבר פעילות הבנק עם ספק שירותי משמרות
לקוח/ה יקר/ה,
הננו מתכבדים למסור בזה עדכון לגבי מדיניותנו הנוגעת לבחירת ספק שירותי משמורת ("קסטודי") בניירות ערך.
נכון להיום, בנק יהב לעובדי המדינה (להלן – "הבנק" או "בנק יהב") הוא חבר בבורסה לניירות ערך שאיננו חבר במסלקת הבורסה. לפיכך, לצורך סליקת עסקאות עבור לקוחותיו, נדרש הבנק להיעזר בשירותים של חבר בורסה אחר שהוא גם חבר מסלקה. לצורך כך נבחר בנק מזרחי טפחות לשמש כמשמורן ("קסטודיאן") שיחזיק את ניירות הערך הנסחרים עבור לקוחות בנק יהב בישראל. המסחר בניירות ערך בבורסות זרות מתבצע גם הוא באמצעות בנק מזרחי טפחות, אשר מפעיל, לצורך כך, משמורני משנה שהינם תאגידים זרים הפועלים בבורסה הזרה הרלבנטית (במניות – The Bank of New York Mellon; באיגרות חוב – Euroclear Bank SA/NVובאופציות – J.P Morgan).
מדיניות הבחירה מתבססת על אמות מידה שקבע הבנק וכוללות, בין היתר, את יכולתו של המשמורן – "קסטודיאן" - לספק רמת שירות נאותה, המבטיחה כי בנק יהב ימלא את הנחיות דו"ח הוועדה הבין-משרדית להסדרת שירותי קסטודי בשוק ההון הישראלי, שפורסמו ביום 29.12.2011 ואומצו על ידי המפקח על הבנקים (להלן – הוועדה הבין-משרדית); את רמת הדירוג שניתנה למשמורן על ידי גורם מוכר העוסק בדירוג של תאגידים ויש לו התמחות מוכרת בדירוג של שירותי משמורת; את עמדותיו של המשמורן ביחס להסדר האחריות המשפטית שיחול בינו לבין בנק יהב, בנוגע למתן שירותי המשמורת בני"ע; את האיתנות הפיננסית של המשמורן וכן נושאים נוספים הנוגעים ליישום הנחיות הוועדה כאמור לעיל.
נוסף לאמור, הבנק מקיים בקרות תקופתיות אחר חוסנו הפיננסי של ספק שירותי המשמורת והשירותים הניתנים על ידו לבנק, לרבות על רקע הנחיות הוועדה הבין משרדית.
מובהר כי הבנק עשוי לבחון קריטריונים שונים ו/או נוספים במקום האמורים לעיל או בנוסף להם, הכל בהתאם לצרכים, למאפיינים ולנסיבות המיוחדות שיידרשו בקשר לקסטודיאן, סוג הפעילות ו/או השירותים הנדרשים וכיו"ב.
 
בכבוד רב,
בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ