פקדונות שקליים בריבית קבועה
+ -

מנהלים חשבון ביהב?
 
אפשרות ליהנות מריבית אטרקטיבית וידועה מראש במגוון פיקדונות:
סוג הצמדה
תקופת הפיקדון
ריבית שקלית קבועה לא צמודה
  •    שנה וחצי
  •   שנתיים
  •   שלוש שנים
  •   ארבע שנים
  •   חמש שנים
 
פרטים בסניפים / במוקד יהב ישיר 2616* או 02-5009911
 
*        הפיקדון הינו להפקדה חד פעמית
*        סכום מינימלי להפקדה: 25,000 ₪
*        הפיקדון מיועד ללקוחות עם חשבון עו"ש בבנק יהב
*        הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת
*        ניכוי מס כחוק
*     
כל הנאמר בפרסום זה נכון למועד הפרסום ובכפוף להוראות הדין, לנהלי ולתנאי הבנק ולאישורו.