תעודת זהות בנקאית
+ -


תעודת זהות בנקאית – דו"ח שנתי מפורט/ דוח שנתי מקוצר

 

תעודת הזהות הבנקאית מציגה נתונים המתייחסים לפעילות הבנקאית אשר בוצעה בחשבון הלקוח במהלך השנה שחלפה.

דו"ח תעודת הזהות הבנקאית מכיל מידע אודות כלל הנכסים וההתחייבויות, סך ההכנסות וההוצאות ופעילויות נוספות שנערכו בחשבון הלקוח.

מידע זה נועד לשפר את יכולת המעקב אחר הפעילות בחשבון ולהגביר את יכולת ההשוואה בין מוצרים ושירותים בנקאיים שונים.

תעודת זהות הבנקאית כוללת שני סוגי דוחות: מקוצר ומפורט.

דוח שנתי מקוצר כולל יתרות בחשבון לסוף שנה, פעילות בחשבון, פקדונות וחסכונות, אשראי, מסגרות אשראי, כרטיסי אשראי, עמלות ונתוני עו"ש נוספים.

 

דוח שנתי מפורט מרחיב את הפירוט של הדוח המקוצר וכולל את הפרקים הבאים: חשבון עו"ש, פקדונות וחסכונות, אשראי, זיכויים וחיובים בחשבון, נכסים והתחייבויות אחרים, עמלות, כרטיסי חיוב שהנפיק הבנק, ומילון מונחים.

 

לקוחות בנק יהב אשר מנויים לשירות "יהב באינטרנט" יכולים לצפות בדוחות המקוצר והמפורט בעת כניסה לאתר בנתיב הבא: דף הבית בלשונית "חשבון עו"ש" בתעודת זהות בנקאית (בתפריט הצד).

לקוחות בנק יהב אשר אינם מנויים לשירות "יהב באינטרנט" יקבלו את הדוח המקוצר בדואר לכתובת החשבון, ויוכלו לפנות לבנק ולהזמין את הדוח המפורט.

דוחות תעודת הזהות הבנקאית יהיו זמינים עבורך באתר הבנק במשך 3 שנים ממועד פרסומם. 

שימת לבכם כי נתוני רווח/הפסד בתיק ני"ע (חלק  ג'1 בדוח המקוצר ופרק ה' בדוח המפורט) כוללים התייחסות לאגרות חוב שנפרעו במלואן בתקופת הדיווח ולא לפדיון חלקי.